SKY24.EE

SKY24.EE kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Veebilehe aadressil www.sky24.ee teeb kättesaadavaks Estravel Group AS (registrikood 10325720, KMKR: EE100141652, aadress Suur-Karja 15, Tallinn, Eesti, elektronpost info@sky24.ee, telefon 900 3030 (eritariifiga 0,49 €/min; välismaalt helistades +372 646 1461; broneeringu muutmiseks helistades +372 646 1464)) (edaspidi: SKY24.EE).

1.2. SKY24.EE poolt Veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtavad Teenusepakkujate üksikud reisiteenused on: reisijaveoteenus; majutusteenus; reisikindlustusteenus. SKY24.EE teeb nimetatud teenused kättesaadavaks üksikute reisiteenustena, mis tähendab, et Veebilehe ühekordse külastuse jooksul on võimalik sooritada vaid ühte liiki reisiteenuste ostusid, näiteks kas reisijaveoteenuse (lennupileti) ostu või majutusteenuse (hotelliööbimine) ostu. Veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud reisiteenuste puhul ei ole tegemist pakettreisidega ega seotud reisikorraldusteenustega turismiseaduse mõistes ning nende suhtes puudub reisiettevõtja tagatise kohustus.

1.3. Veebilehe kasutamisega kinnitate tutvumist käesolevate veebilehe kasutustingimustega, sh artiklis 6 sätestatud Teenusepakkuja müügitingimustega, kehtiva privaatsusteabega ja SKY24.EE korraldatud kampaaniate tingimustega, nõustute nendega täies ulatuses ja kohustute neid täitma.

1.4. Kui Kasutustingimuste mis tahes säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.

1.5. Kasutustingimuste ja Veebilehe kaudu teenuseid pakkuvate kolmandate isikute poolt kehtestatud Teenusepakkuja müügitingimuste vastuolu korral kehtivad viimased.

2. Mõisted

Veebilehe kasutustingimustes kasutatakse mõisteid ja lühendeid alljärgnevas tähenduses.
Kasutustingimused – käesolevad veebilehe kasutustingimused koos Teenusepakkuja müügitingimustega.
Veebileht – veebileht aadressiga www.sky24.ee.
Klient – Veebilehe ja/või reisiteenuse kasutaja.
Toimingud – Veebilehe kasutamine Kliendi poolt.
Teenusepakkuja – kolmas isik, kelle poolt pakutava üksiku reisiteenusega on Veebilehel või Veebilehe kaudu võimalik tutvuda ja/või neid teenuseid osta.
Tellimuskinnitus – Teenusepakkuja või SKY24.EE poolt väljastatud Kliendi ja Teenusepakkuja vahel üksiku reisiteenuse lepingu sõlmimist kinnitav ja reisiteenuse kasutamise õigust andev dokument, näiteks lennupilet, reisikindlustuse poliis vms. Tellimuskinnituseks ei ole reisiteenuse broneeringukinnitus, -info või muu ülevaade broneeringu sisust.

3. SKY24.EE teenus

3.1. SKY24.EE teeb teenusena Veebilehel Klientidele kättesaadavaks portaali, mis võimaldab Klientidel sooritada päringuid Teenusepakkujate üksikute reisiteenuste (lennupiletid või majutus või reisikindlustus) osas, samuti muude teenuste kohta, kontrollida nende kättesaadavust ning sooritada broneeringuid, tasuda ja saada vastu Tellimuskinnitus. Lisaks on Veebilehel kättesaadavaks tehtud reisimist puudutav üldine informatsioon.

3.2. Teenusepakkujate reisiteenuseid Klientidele Veebilehe kaudu kättesaadavaks tehes ei vastuta SKY24.EE Teenusepakkujate reisiteenuste osutamise, samuti reisiteenuse kvaliteedi ja vastavuse eest Teenusepakkuja poolt teatavaks tehtud lepingueelsele teabele ja müügilubadustele, kuid Kliendil on õigus esitada oma pretensioonid Teenusepakkujatele läbi SKY24.EE, kes edastab pretensioonid Teenusepakkujale ning teeb endast sõltuva pretensioonide lahendamiseks.

3.3. Reisiteenuste ostmisvõimalused, sealhulgas tingimused, hinnad ja kohtade saadavus on pidevas muutumises, sest see sõltub reisiteenuse nõudlusest ja pakkumisest.

3.4. Kliendi poolt Veebilehe ühekordse külastuse jooksul tehtud mis tahes Teenusepakkuja reisiteenuse broneering koos broneeritud reisiteenuse eest tasumisega on Kliendi ettepanek osta Teenusepakkujalt valitud reisiteenus. Kliendi ettepanek säilitatakse SKY24.EE poolt elektrooniliselt neliteist (14) päeva ning saadetakse Kliendi palvel SKY24.EE poolt Kliendile elektronkirjaga. Juhul kui Teenusepakkuja annab Kliendi ettepanekule nõustumuse, saadab Teenusepakkuja või SKY24.EE Kliendile sellekohase kinnituse elektronkirjaga. Teenusepakkuja nõustumise saamise hetkest Kliendi ettepanekule loetakse leping Kliendi ja Teenusepakkuja vahel vastava reisiteenuse osas sõlmituks.

3.5. Juhul kui Teenusepakkuja ei anna nõustumist Kliendi ettepanekule, jääb leping sõlmimata ja SKY24.EE tagastab Kliendi poolt makstud tasu.

4. Veebilehe kasutamine

4.1. Veebilehe vahendusel reisiteenuseid broneerida ja reisiteenuste suhtes tellimusi esitada võib üksnes täieliku teovõimega täisealine ehk vähemalt 18-aastane Klient või juriidilisest isikust Kliendi esindaja. Juhul kui nimetatud nõuetele mittevastav isik siiski reisiteenuse broneerib või reisiteenuse suhtes tellimuse esitab, vastutab nimetatud toimingute tagajärgede eest isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades kõnealuse Toimingu eest on tasutud.

4.2. Klient on kohustatud sooritama Toiminguid vastavalt Kasutustingimustes sätestatule ning Veebilehel kuvatud kasutusjuhiseid järgides. Klient kohustub Toimingu tegemisel hoolikalt kontrollima Toimingu käigus antava korralduse andmeid ning vastutama edastatud korraldustes esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne Veebilehe vahendusel reisiteenuse broneerimist või reisiteenuse suhtes tellimuse esitamist kuvatakse Veebilehele kõik Kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

4.3. SKY24.EE-l on õigus jätta Kliendi korraldus täitmata, kui Klient ei ole täitnud Kasutustingimusi või Veebilehele kuvatud kasutusjuhiseid, ei ole tasunud broneeringu eest või kui Kliendi krediitkaardil puuduvad rahalised vahendid Toiminguga seoses antud korralduse ja maksmisele kuuluva SKY24.EE teenustasu summa ulatuses.

4.4. SKY24.EE saadab Tellimuskinnituse Kliendi poolt edastatud elektronposti aadressile. Juhul kui Tellimuskinnitus ei ole laekunud Kliendi elektronposti aadressile mõistliku aja jooksul pärast reisiteenuste eest tasumist, peab Klient sellest koheselt SKY24.EE-d informeerima.

4.5. Klient on kohustatud SKY24.EE-le viivitamatult teatama Veebilehe kasutamist takistavatest vigadest, vastuoludest või häiretest.

4.6. Tellimuskinnituse kättesaamisel peab Klient viivitamatult kontrollima Kliendi ees- ja perekonnanime, reisikava, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust sooritatud reisiteenuste broneeringule ja sisestatud andmetele. Tähtis on kontrollida, et broneeringus ja Tellimuskinnitusel toodud Kliendi nimi ühtiks Kliendi reisidokumendis toodud nimega. SKY24.EE kõrvaldab dokumentide väljastamisel SKY24.EE või Teenusepakkuja poolt põhjustatud tehnilised puudused. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest.

4.7. Klient on Veebilehe kasutamisel kohustatud:
4.7.1. tagama kogu tema poolt Veebilehte kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;
4.7.2. mitte edastama Veebilehe kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;
4.7.3. mitte kasutama Veebilehte spekulatiivsete või ebaõigete Toimingute või pettuste läbiviimiseks;
4.7.4. mitte saatma Veebilehe kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Veebilehe normaalset kasutamist ja mis võivad Veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda teiste Klientide arvutitesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite normaalset funktsioneerimist;
4.7.5. mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama Veebilehte või selle sisu.

4.8. Klient, kes ostab reisiteenust (nt. lennupileti või majutusteenuse või reisikindlustuse) teisele isikule (Esindaja) peab pärast kinnituse saamist vahetult kontrollima sellel olevate andmete õigusust. Nimed peavad olema kirjutatud nii, nagu on passis või ID-kaardil. Vigadest reisikuupäevades, reisijaveo teabes, kinnitusel peab Esindaja SKY24.EE-d viivitamatult teavitada.

4.9. Esindaja on kohustatud andma kõik reisiteenust puudutavad andmed ja dokumendid edasi isikutele, kellele ta reisiteenust ostis ning vastavalt isikuid puudutavad vajalikud andmed ja dokumendid SKY24.EE-le. SKY24.EE poolt loetakse teavitamiskohustus täidetuks, kui ta on Esindajale reisiteenuseid puudutava informatsiooni edasi andnud ning seda ei pea igale reisijale/kliendile eraldi kätte toimetama.

4.10. Klient ja/või Esindaja vastutab SKY24.EE-le tema poolt antud andmete, nagu näiteks reisijaveo aeg, reisijate nimed, sünniajad, muud isikuandmed ja reisijate erivajadused, õigsuse ja õigeaegse teatamise eest. Esindaja on kohustatud kontrollima, et SKY24.EE-l oleks olemas reisijate kontaktandmed (mobiiltelefoni number ja e-posti aadress), mille kaudu võib ühendust võtta.

5. Veebilehel kuvatud informatsioon

5.1. Veebilehel kuvatud reisimist puudutav üldine informatsioon passide, viisade, vaktsineerimisnõuete jms kohta täidab eelkõige üldist teavitamisvajadust ning võib mis tahes ajahetkel SKY24.EE-st sõltumata muutuda. Klient kohustub iseseisvalt kontrollima sellise informatsiooni ajakohasust, pöördudes selleks Teenusepakkuja, Välisministeeriumi, saatkonna, turismiinfopunkti või muude asutuste poole ning kandes kehtestatud nõuetest arusaamise ja nende järgimise riisikot. Eesti Vabariigi kodanikud saavad lähemat informatsiooni Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee. Vaktsineerimis- ja tervisekaitsenõuetega, samuti nakkushaiguste riskipiirkondadega saab tutvuda kodulehel https://ta.vaktsineeri.ee. Muude riikide kodanikele võivad kehtida erinevad nõuded.

5.2. Teenusepakkujad eeldavad, et Kliendil või reisiteenust kasutaval isikul, sh ka lastel on nõuetekohased reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriiki kui ka kõikidesse transiitriikidesse sisenemiseks. Arvestada tuleb asjaoluga, et iga riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on olemas kõik nõuetekohased reisidokumendid.

5.3. SKY24.EE teeb kõik endast sõltuva, et Veebilehel kuvatud informatsioon Teenusepakkujate müügitingimuste kohta (sealhulgas, kuid mitte ainult reisiteenuste hinnad, reisiteenuse kirjeldused või kuupäevad) oleksid vigade ja puudusteta. SKY24.EE tagab, et informatsioon on Veebilehel kuvatud Teenusepakkuja poolt SKY24.EE-le edastatud viisil, kuid ei garanteeri informatsiooni õigsust. SKY24.EE teeb kõik endast sõltuva mis tahes vigade või puuduste kõrvaldamiseks kohe pärast nende avastamist.

6. Teenusepakkuja müügitingimused

6.1. Teenusepakkuja reisiteenuse ostmisel kohalduvad lisaks Kasutustingimustele ka Teenusepakkuja müügitingimused, sealhulgas näiteks lennupiletite müügitingimused, reisikorraldajate pakettreisitingimused, majutusteenuse tingimused, privaatsusteave jne. Teenusepakkuja müügitingimused võivad sisaldada sätteid, mis puudutavad maksetingimusi, vastutust, broneeringute/lepingute tühistamist ja muutmist, hüvitiste maksmist ja piiranguid.

6.2. Teenusepakkujate müügitingimused ja privaatsusteave on kättesaadavad, klikkides järgmistele linkidele:
6.2.1. /lennupiletite-muugitingimused;
6.2.2. /hotellimajutuse-muugitingimused;
6.2.3. https://www.estravel.ee/privaatsusteave.

6.3. Klient on kohustatud iseseisvalt kontrollima ja järgima Teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimusi. Teenusepakkuja tingimuste mittejärgimise korral võib tagajärjeks olla näiteks tellimuse tühistamine, reisi jätkamiseks ettenägematute lisakulude kandmine Kliendi poolt jne.

6.4. Juhul kui Teenusepakkuja müügitingimused lubavad Kliendil broneeritud või ostetud reisiteenust tühistada või muuta, siis on Klient sellise õiguse kasutamise korral kohustatud Teenusepakkujat informeerima vastavalt viimase kehtestatud nõuetele. Teenusepakkuja informeerimine võib toimuda ka SKY24.EE vahendusel, kui see ei ole vastuolus vastava Teenusepakkuja poolt kehtestatud nõuetega.

7. Reisikindlustus

7.1. Kliendi poolt ostetud reisiteenuse juurde palume Kliendil sõlmida reisikindlustuse lepingu. Reisikindlustus tagab kindlustusandja poolt kehtestatud tingimustel abi ja hüvituse saamise nt reisi ootamatu katkemise, ärajäämise, pagasi kadumise, Kliendi tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral.

7.2. Reisija kontrolli alt väljas olevate riskide nagu streigid, pankrotid, õnnetused, haigused, reisi eesmärgiks olnud avaliku ürituse ärajäämine, tehnilised rikked, keerulised ilmastikuolud, looduskatastroofid jne. vähendamiseks soovitame täiendava reisitõrkekindlustuse ostmist. Seda vajadusel koos lisamaksuliste lisakaitsetega. Selline kindlustus tuleks osta kohe (enamasti 48 h jooksul) peale lennupileti ostu.

8. Maksetingimused ja SKY24.EE teenustasud

8.1. Kliendi poolt Veebilehe vahendusel reisiteenuse broneerimisel on nõutav vastava reisiteenuse kogu hinna tasumine. Klient tasub reisiteenuse hinna internetipanga vahendusel või krediitkaardiga SKY24.EE-le, kes kohustub Kliendi poolt makstud tasu edastama Teenuspakkujale.

8.2. Kliendi poolt broneeritud reisiteenuse eest tasumisel kohustub Klient järgima Veebilehel kuvatud juhiseid. Tasu maksmisega kinnitab Klient ja/või Esindaja edastatud ja SKY24.EE-lt saadud või esitatud andmete õigsust.

8.3. SKY24.EE ega Teenusepakkujad ei ole kohustatud väljastama Kliendile Tellimuskinnitusi, vautšereid või muid dokumente enne, kui broneeritud reisiteenuse eest on laekunud kogu hind. Samas jääb Klient vastutavaks broneeritud reisiteenuse kokkulepitud hinna tasumise eest ka juhul, kui talle on Tellimuskinnitus väljastatud enne reisiteenuse kogu hinna tasumist.

8.4. Toimingud, mille eest peab teenustasu maksma, samuti teenustasu suurus, on sätestatud SKY24.EE teenuste hinnakirjas, millega on võimalik tutvuda siin. Toiminguga seonduva teenustasu suurus ja selle maksmise viis kuvatakse Veebilehel eraldi reale ka enne vastava Toimingu (nt Teenusepakkuja reisiteenuse) sooritamist. Broneeringu tühistamine, Teenusepakkuja reisiteenuse ostmata jätmine või Teenusepakkuja reisiteenuse osaline või täielik kasutamata jätmine ei ole aluseks teenustasu tagastamisele. Teenustasu rakendatakse ka juhul, kui reisiteenus tühistatakse SKY24.EE-st sõltumatute asjalolude tõttu.

9. Pretensioonide esitamine ja tarbija taganemisõigus

9.1. Kui Klient leiab, et reisiteenus ei vasta Teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimustele, tuleb Teenusepakkujat sellest kohe ja vahetult informeerida. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul reisiteenuse osutamise lõppemisest, kuid mitte hiljem kui neljateist (14) päeva jooksul juhtumist teadasaamisest. Kirjalik pretensioon tuleb esitada Teenusepakkuja vastu ja saata kas otse Teenusepakkuja posti- või elektronposti aadressile või SKY24.EE posti- või elektronposti aadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid reisiteenuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.

9.2. Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal reisijaveoteenuse osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kliendil ja tarbijal tuleb arvestada, et lennupileti ostmisel puudub õigus lennupiletit 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.

10. Konfidentsiaalsus

10.1. SKY24.EE ei avalikusta ega edasta Kliendi andmeid, mis on talle teatavaks saanud Kliendi poolt Veebilehe kasutamise käigus, v.a juhul, kui avaldamine toimub Kliendi nõusolekul või andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb lepingust, õigusaktidest või Kasutustingimustest. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt SKY24.EE privaatsusteabele.

10.2. Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuvedaja Kliendi broneeringuinfo vastavalt riigipiiri seadusele töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat alates andmete kättesaamisest.

10.3. Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuvedaja kogub Kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

10.4. Broneeringuinfo edastamisega seoses on isikutel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.

11. Isikuandmete kaitse strateegia, isikuandmete kaitse

11.1. SKY24.EE ja Estravel Groupi andmekaitse strateegia viitab Volitatud Töötleja pühendumusele käsitleda töötajate, klientide, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid äärmise hoolsusega ning nende andmete töötlemisel lähtuda kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Selle poliitika abil tagab SKY24.EE, et kogub, salvestab ja töötleb andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi.

11.2. SKY24.EE jälgib igapäevaselt, et tegevus oleks võimetekohaselt pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule.

11.3. SKY24.EE kannab hoolt selle üle, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja kehtestatakse vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon.

11.4. Üldise SKY24.EE ja Estravel Groupi Privaatsusteabega on võimalik tutvuda aadressil: https://www.estravel.ee/privaatsusteave.

12. Lõppsätted

12.1. SKY24.EE-l on õigus Kasutustingimusi ja selle lisasid ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende Veebilehel avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.

12.2. Kliendi ja SKY24.EE vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule. Vaidlused tarbijatega lahendatakse kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn, telefon (+372) 6201 707. Komisjoni veebileht ja menetlusreeglid on kättesaadavad internetisaadressil: https://komisjon.ee/et

12.3. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 toimub internetipõhine tarbijavaidluste piiriülene lahendamine veebilehel http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.4. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

12.5. Kliendi ja Teenusepakkuja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Teenusepakkuja poolt määratud riigi õigusakte ja riikidevahelisel reisiteenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.

Loe ka lennupiletite müügitingimusi, majutusteenuse müügitingimusi ja Privaatsusteavet.

Lennufirmade kontaktandmed leiad http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx

SKY24.EE hinnakiri

Teenused Hind
Lennupileti muutmine
(Summale lisandub lennufirma kehtestatud trahv)
50 €
Lennupileti tühistamine
(Summale lisandub lennufirma kehtestatud trahv)
30 €
Lennupileti broneerimine telefoni või e-posti teel 30 €
Arve ümbervormistamine 20 €
Lisateenuste broneerimine 20 €
Tasumine VISA/Mastercard krediitkaardiga 0 €
Tasumine internetipangas 0 €
Tasumine esitatud arve alusel pangaülekandega 3.99 €
Klienditoe telefoni kõneminut 0.49 €