SKY24.EE

Lennupiletite müügitingimused

Veebilehe Kasutustingimuste vastuolu korral käesolevate Teenusepakkuja müügitingimustega (sh lennupiletite müügitingimustega) kehtivad viimased.

Käesolevate Teenusepakkuja müügitingimuste (sh lennupiletite müügitingimuste) vastuolu korral Teenusepakkuja hinnareeglitega kehtivad viimased.

1. Üldsätted

1.1. Reisijaveolepingu kohaselt on Teenusepakkujast vedajal kohustus teostada Kliendi ja tema pagasi vedu lepingus näidatud tingimustel. Reisijaveolepingu tingimused (kasutamine, vahepeatuste tegemise võimalused, teenindus, muutmine, tühistamine jms) sõltuvad Kliendi poolt valitud lepingu hinnaklassist.

1.2. Lennupileteid on üldjuhul kahte liiki. Muudatustele alluvad hinnaklassilt kallimad (äriklass) ning muudatustele ja tagastamisele mittealluvad hinnaklassilt soodsamad (turistiklass).

1.3. Lennupiletite hinnareeglid on Teenusepakkujate poolt kehtestatud kujul kättesaadavaks tehtud Veebilehel „Fare rules“ lingi all. Küsimusi ja selgitusi hinnareeglite kohta jagab SKY24.EE. Pöördumised palume esitada aadressile info@sky24.ee või telefonil 900 3030. Välismaalt helistades tuleb kasutada numbrit +372 646 1461. NB SKY24.EE klienditeeninduse telefonile ei saa helistada Skype vahendusel.

2. Broneering

2.1. Broneering tähendab kohtade tähtajalist blokeerimist broneerimissüsteemis Kliendi poolt teatatud nimel, valitud marsruudil ja kuupäevadel.

2.2. Kohtade broneerimisest ei teki Kliendile ja Teenusepakkujale siduvaid kohustusi.

2.3. Kliendil ja Teenusepakkujal on kuni reisijaveolepingu sõlmimiseni õigus broneeringut etteteatamata muuta või tühistada. Tähtajaks väljaostmata broneering tühistatakse etteteatamiseta Teenusepakkuja poolt.

2.4. Broneeringut sooritades peab Klient arvestama, et broneeringu väljaostuvõimalused, tingimused ja hinnad võivad etteteatamata muutuda kuni reisijaveolepingu sõlmimiseni.

3. Ümberistumised

3.1. Mitmete ümberistumistega lendude jaoks on turvalisem osta üks lennupilet, mitte erinevate hindadega mitu eraldi lennupiletit.

3.2. Üks lennupilet mitmetele lendudele
3.2.1. Teenusepakkuja vastutab Kliendi kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe lennupileti piires.
3.2.2. Teenusepakkujad pakuvad ümberistumistega lende, kui on täidetud minimaalsed ümberistumisteks ettenähtud ajad. Minimaalse ümberistumisaja jätmine kahe lennu vahele on võimalik, kuid väga riskantne. Võimalike viivituste, hilinemiste ja järjekordade tõttu näiteks passi- ja turvakontrollis palume valida sellised ühendused, mis jätavad lubatud miinimumaegadega võrreldes pikema vaheaja kahe lennu vahele.
3.2.3. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud jätkulennust mahajäämise korral on vastutaval Teenusepakkujal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist. Edasine transport võib toimuda ka mõnd muud transpordiliiki kasutades ja sellele ei ole seatud ajalisi piiranguid.
3.2.4. Kui lennud toimuvad plaanipäraselt, kuid Klient hilineb lennule registreerimisele kas liiga lühikese ümberistumisaja tõttu, järjekordade tõttu turvakontrollis või muul Kliendist oleneval põhjusel, siis sellisel juhul puudub Teenusepakkujal kohustus sõlmitud reisijaveolepingut täita ja makstud tasu ei kuulu tagastamisele. Sellisel juhul tuleb kliendil reisi jätkamiseks või tagasipöördumiseks uus lennupilet osta.

3.3. Mitu eraldi lennupiletit erinevatele lendudele
3.3.1. Kui Kliendil on mitu eraldi lennupiletit üksteisele järgnevatele lendudele, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui eraldiseisvat üksikut lendu koos tavapärase lennule registreerimise ajaga.
3.3.2. Ühe lennu ärajäämisest või hilinemisest tingitud jätkulennust mahajäämise korral on kogu vastutus Kliendil. Teenusepakkujal puudub kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist.
3.3.3. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte teenuse kasutamise või kasutamata jätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvita Teenusepakkuja sihtkohta hilinemisega või lennu tühistamisega seoses tekkinud kahju.

4. Lendude ajad, hilinemised, tühistamised

4.1. Tellimuskinnitusel toodud lendude väljumis- ja saabumisajad on näidatud ligikaudsetena ning need ei ole reisijaveolepingu tingimuseks. Klient peab planeerima kriitilise tähtsusega reisid piisavalt suure ajavaruga, et võimalikud takistused ja viivitused ei saaks rikkuda seatud eesmärki.

4.2. Kuivõrd igas olukorras ei ole Teenusepakkujal võimalik Klienti muudetud lennuaegadest teavitada (Klient ei loe talle saadetud e-kirja või ei ole kättesaadav telefoni teel), peab Klient oma lennuajad aegsasti enne lennu väljumist üle kontrollima. Seda saab teha piletite broneerimisel e-kirjaga Kliendile saadetud broneeringu kinnituses sisalduva lingi kaudu.

4.3. Erinevatest põhjustest (liiklusummikud, ilmastik, tehnilised asjaolud jne) tingituna võib ette tulla muudatusi lennugraafikus, lendude hilinemisi või tühistamisi. Kui lennu algus- või sihtpunkt asub Euroopa Liidus või sooritab lendu Euroopa Liidus registreeritud vedaja, reguleerib reisija ja vedaja õigusi ja kohustusi hilinemiste või lendude ärajäämise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Määruse täielik eestikeelne tekst on kättesaadaval aadressil http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0261.

4.4. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi ees kolmandate osapoolte teenuse kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest ega hüvita sihtkohta hilinemisega või lennu tühistamisega seoses tekkinud kahju. Kuivõrd lennutransport on väga sõltuv ilmastikuoludest ja väiksematestki tehnilistest detailidest ning primaarne on alati turvalisus, ei ole hilinemist ja lendude tühistamist igas olukorras võimalik vältida.

4.5. Teenusepakkujal on õigus muuta reisijaveolepingus toodud lennuaegasid, teavitades sellest vähemalt 2 nädalat ette. Erakorraliste asjaolude tõttu, mida Teenusepakkuja ei saa mõjutada (streik, loodusõnnetus, sõda, rahutused), võib graafikuid muuta ka lühema etteteatamisajaga.

4.6. Tühistatud lennule lennupiletit omavale Kliendile pakub Teenusepakkuja hinna tagastamist ilma lisatasuta või alternatiivse ühenduse otsimist sihtkohta lisatasu eest.

4.7. Lennugraafiku muutuse korral on Kliendil õigus lennupileti hind tagasi saada, kui selle tulemusena muutub oluliselt sihtkohta jõudmise aeg või kaob võimalus kasutada samal piletil olevat jätkulendu. Alternatiivse lennuplaani koostamise eest on Teenusepakkujal õigus küsida lennupileti muutmise tasu.

5. Lennule registreerimine

5.1. Kliendil on kohustus kasutada Tellimuskinnitusel toodud lendusid vastavalt Tellimuskinnitusel toodud järjekorrale ja ainult selle isiku poolt, kelle nimi on Tellimuskinnitusele kirjutatud. Teenusepakkujal on õigus tühistada edasised lennud, kui Klient ei ilmu õigeks ajaks lennule registreerimisele ja jätab ühe lennu kasutamata.

5.2. Kliendil on kohustus ilmuda õigeks ajaks lennu alguspunkti ja ennast lennule registreerida. Kui ei ole teatatud teisiti, on lennu alguspunktiks Teenusepakkuja registreerimislett (check-in-punkt) vastava lennujaama väljuvate lendude osakonnas. Alguspunkti või lennu väravasse (gate) hilinenud Klienti lennule ei lubata.

5.3. Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja Teenusepakkujast enamasti 60–120 minutit enne lennu väljumist. Arvestades järjekordadele kuluvat aega, peab Klient saabuma lennule registreerimisele ligikaudu 3 tundi enne graafikujärgselt väljumist. Nimetatud aega võib vähendada, kui registreerida lennule internetis või kasutada kallimaid lennuklasse.

5.4. Kui ei ole teatatud teisiti, siis ei ole reisi katkestamine transiitlinnas lubatud. Sellisel puhul ei pruugi Klient kätte saada oma pagasit ning Teenusepakkujal on vajadusel õigus nõuda lisatasu.

6. Reisija pagas

6.1. Kui ei ole teatatud teisiti, siis on Kliendil lubatud täiendavat tasu maksmata kaasa võtta lennu ajaks registreeritavat pagasit ja lisaks ka käsipagasit. Käsipagas peab mahtuma kas sülle, esiistme alla või lennukis asuvasse pagasilaekasse. Tasuta või tasu eest kaasa võetava lubatud pagasi hulk sõltub valitud Teenusepakkujast, marsruudist ja teenindusklassist. Tavaliselt on äraantava pagasi kaalu piirmääraks Kliendi kohta 15–23 kg turistiklassis, kuni 30 kg äriklassis ja kuni 40 kg esimeses klassis. Kui Kliendi marsruudi sisse jääb sihtkoht Põhja-Ameerikas, kehtib ühikupõhine piirang. Sellisel juhul on tavapäraselt lubatud 2 ühikut pagasit, millest kummagi kaal ei tohi ületada 23 kg turistiklassis või 32 kg kõrgemates teenindusklassides. Laste ja sülelaste puhul võivad kehtida väiksemad piirmäärad.

6.2. Teatud pagasi kohta (spordivarustus, lemmikloomad jm) kehtivad erinõuded ning seda ei pruugita arvestada pagasi lubatud piirmäära sisse.

6.3. Ümberistumistega lennu puhul registreeritakse pagas tavapäraselt kuni lõppsihtkohani. Olenemata sellest on Kliendil kohustus planeerida ümberistumisteks aega piisava varuga, et vajadusel sooritada transiitlinnas täiendav pagasi väljavõtmine ja uuesti registreerimine.

6.4. Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) tuleb jätta käsipagasisse, kuid arvestama peab, et käsipagasis on piiratud või hoopis keelatud teatud ainete ja esemete transportimine.

6.5. Käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid (nt vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms). Täpsemad piirangud pagasile leiate siit.

6.6. Teenusepakkuja vastutab temale üle antud registreeritud pagasi säilimise eest kehtestatud rahvusvahelisi piirmäärasid arvestades. Klient peab säilitama pagasi üleandmisel saadud pagasitšeki. Võimalik pretensioon tuleb esitada koos pagasitšekiga vastava Teenusepakkuja klienditeenindusele.

7. Teenindus lennuki pardal

7.1. Teenindus lennuki pardal sõltub konkreetse Teenusepakkuja kontseptsioonist ja piletiklassist. Mugavused erinevad suuresti, sõltuvalt sellest, millise marsruudi, lennukitüübi ja teenindusklassiga on tegemist.

7.2. Võimalikud lisateenused on eelnev istekoha reserveerimine ja/või eritoit lennuki pardal. Istekoha ja eritoidu reserveerimise eest tavaliselt lisatasu ei küsita ja seetõttu ei moodusta need teenused ka osa veolepingust ega ole tagatud.

8. Muutmine või tühistamine Kliendi soovil

8.1. Muutmis- ja tühistamisvõimalused sõltuvad hinnareeglitest. Ka juhul, kui muutmine või tühistamine on lubatud, võib see olla seotud lisatasu maksmisega.

8.2. Juhul kui Klient soovib Tellimuskinnitust muuta või tühistada, tuleb pöörduda aegsasti SKY24.EE või Teenusepakkuja poole.

9. Vastutus

9.1. Teenusepakkuja vastutab lepingueelse teabe ja võimalike müügilubaduste kehtivuse ning reisijaveolepingu nõuetekohase täitmise eest.

9.2. Teenusepakkujal lasub vastutus, kui tema tegevuse või tegevusetusega põhjustati Kliendi surm, kehavigastuste või tervisekahjustuste tekitamine ning see toimus lennukis, pardalemineku või pardalt lahkumise ajal.

9.3. Teenusepakkuja vastutab kahju eest, mis tekkis registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise tagajärjel, kui õnnetusjuhtum, mis oli registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise põhjuseks, toimus lennukis või ükskõik millisel muul ajal, kui Teenusepakkuja oli registreeritud pagasi eest vastutav.

9.4. Teenusepakkuja vastutus õnnetusjuhtumite korral on sätestatud Montreali konventsiooni ja 13. mai 2002. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 889/2002, mis osaliselt muudab Nõukogu määrust (EN) nr 2027/1997.

9.5. Kui Klient tekitab kahju Teenusepakkujale viimase inventari või sisustuse lõhkumise või rikkumisega, siis vastutab Klient Teenusepakkujale tekitatud kahju hüvitamise eest.

9.6. Teenusepakkujal on õigus keelduda Kliendi teenindamisest ja reisijaveoleping erakorraliselt etteteatamata üles öelda, kui Kliendi käitumine on sobimatu või seadusevastane või kui Kliendi käitumine põhjustab ohtu teiste reisijatele või nende varale. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigus tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui Kliendi sobimatu ja seadusevastase käitumise puhul peab Teenusepakkuja või SKY24.EE lisakulusid kandma, on Klient kohustatud vastavad kulud Teenusepakkujale ja/või SKY24.EE-le hüvitama.

9.7. SKY24.EE ei ole reisijaveolepingu pooleks ega vastuta reisijaveolepingust tulenevate Teenusepakkuja kohustuste täitmise, Teenusepakkuja poolt edastatud lepingueelse teabe ja müügilubaduste tegelikkusele vastavuse eest. SKY24.EE ei vastuta ka juhul, kui Teenusepakkuja muudab lepingueelset teavet, müügilubadusi, broneeringu hinda ostu sooritamise ajal või taganeb nendest.

9.8. SKY24.EE ei vastuta, kui Teenusepakkuja otsustab müügi või reisiteenuste osutamise etteteatamata peatada või lõpetada.

9.9. Teenusepakkuja ja Kliendi vahelisele reisijaveolepingule kohaldatakse reisijaveolepingus sätestatud riigi õigust ja rahvusvahelise õiguse sätteid.

10. Tarbija taganemisõigus

10.1. Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole sidevahendi abil reisijaveoteenuse osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida.

10.2. Tarbijal tuleb arvestada, et lennupileti ostmisel nii sidevahendi abil kui reisibüroost, puudub tarbijal õigus lennupiletit 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.

Tagasi SKY24.ee veebilehe kasutustingimuste juurde